การสังเคราะห์คาร์บอนดอตจากกากมันสัมปะหลังเพื่อใช้ทดสอบฟอร์มาลีนในอาหาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นิรินธนา อึ้งอุดรภักดี, รวิสรา โชคดีพาณิชย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กนกอร เวชกรณ์, สุรนันท์ อนันตชัยศิลป์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ฟอร์มาลินเป็นสารที่ถูกใช้ในการถนอมอาหาร แม้ว่าจะเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายว่าเป็นสารพิษ แต่ฟอร์มาลินก็ยังได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ในหลายประเทศ อีกทั้งผู้ผลิตยังคงใช้ฟอร์มาลินในการรักษาความสดใหม่ของอาหาร เพราะฉะนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการบริโภคสารดังกล่าวจึงได้มีการคิดค้นเซ็นเซอร์ตรวจจับฟอร์มาลินในอาหาร แม้ว่าเซ็นเซอร์จะมีอยู่หลายประเภท คาร์บอนดอตเป็นหนึ่งในประเภทของเซ็นเซอร์ที่สามารถสังเคราะห์ได้ง่ายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากถูกสังเคราะห์ได้จากวัสดุในธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือวัสดุเหลือใช้จากพืช กากมันสำปะหลังเป็นหนึ่งในวัสดุเหลือใช้ที่ถูกทิ้งจากการทำเกษตรกรรมเป็นปริมาณมากต่อปี จึงถูกนำมาใช้ในการสังเคราะห์ไนโตรเจนโดปคาร์บอนดอตโดยผ่านกระบวนการไฮโดรเทอร์มอลในสารละลายเอทิลีนไดเอมีน ฟอร์มาลินจะทำปฏิกิริยากระจกสีเงินกับ Tollen's reagent ซึ่งการตรวจจับฟอร์มาลินสามารถวิเคราะห์ผ่านการเปลี่ยนแปลงของค่าสเปกตรัมการดูดกลืนรังสียูวีและค่าความเข้มข้นของการเรืองแสง แนวทางดังกล่าวเป็นการเสนอขั้นตอนการสังเคราห์อย่างง่ายและกลไกการตรวจจับฟอร์มาลินของไนโตรเจนโดปคาร์บอนดอต