การศึกษาและพัฒนาแผ่นแปะเจลจากสารสกัดขมิ้นชัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อัสวานา กาหนุง, ฮาฟีน่าร์ มะยีแต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นาอีม บินอิบรอเฮง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ขมิ้นชัน(Curcuma longa L.) ซึ่งมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ ต้านจุลินทรีย์จากสารสกัดขมิ้นชันโดยเปรียบเทียบตัวทำละลายได้แก่ เอทานอล ซึ่งเป็นตัวทำละลายที่ใช้โดยทำการสกัดเพื่อหาปริมาณเคอร์คูมินที่เหมาะสม โดยใช้เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสารสกัดขมิ้นชัน ได้แก่ สารเคอร์คูมิน นํามาพัฒนาและเปรียบเทียบสูตร โดยมีการทดสอบการดูดซึมน้ำ และทดสอบความคงสภาพของแผ่นแปะเจลห้ามเลือดที่มีส่วนผสมของสารสกัดขมิ้นชัน เราได้ทำการศึกษาโดยออกแบบการทดลองให้มี 4 สูตร ดังนี้ โดยสูตรที่ 1 คือ แผ่นเจลจากเจลาตินเพิ่มสาร cmc ประกอบด้วยเจลาตินคาร์บอกซีเมทิล สารcmc และน้ำ ในอัตราส่วนร้อยละ 5 : 2 : 70 สูตรที่ 2 คือ แผ่นเจลจากเจลาตินไม่เติมสาร cmc ประกอบด้วยเจลาตินคาร์บอกซีเมทิล และน้ำ ในอัตราส่วนร้อยละ 5 : 70 สูตรที่ 3 แผ่นเจลจากเจลาตินและสารสกัดขมิ้นชันโดยเพิ่มสาร cmc ประกอบด้วยเจลาตินคาร์บอกซีเมทิล สารcmc สารสกัดขมิ้นชันและน้ำ ในอัตราส่วนร้อยละ 5 : 2 : 20 : 70 สูตรที่ 4 คือ แผ่นเจลจากเจลาตินและสารสกัดขมิ้นชันโดยไม่เติมสาร cmc ประกอบด้วยเจลาตินคาร์บอกซีเมทิล สารสกัดขมิ้นชันและน้ำ ในอัตราส่วนร้อยละ 5 : 20 : 70 และวิเคราะห์เชิงพรรณาและนำเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางผลการทดสอบในแต่ละชุดการทดลองผลการทดลองคาดว่า สามารถดูดซึมและกักเก็บน้ำได้ อีกทั้งการพัฒนาตํารับแผ่นแปะเจลครั้งนี้ใช้ตัวทําละลายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green solvent) และคาดว่าแผ่นเจลจากสารสกัดขมิ้นชันยังสามารถนํามาพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้ในการปลดปล่อยยาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ห้ามเลือดที่สามารถวางขายในท้องตลาดได้ในอนาคต