การศึกษาและพัฒนาแผ่นคลุมโรงเรือนปลูกพืชประสิทธิภาพสูงจากอนุภาคนาโน N-GQDs สำหรับประยุกต์ใช้ในการให้แสงในความยาวคลื่นที่จำเพาะแก่ไมโครกรีน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิริยา เมฆทวีพงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขุนทอง คล้ายทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันไมโครกรีนได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากการปลูกที่มีระยะสั้นเพียง 1-2 สัปดาห์ และสามารถเก็บเกี่ยวทันทีหลังจากใบเลี้ยงคลี่เต็มที่ ประกอบกับระยะการเก็บเกี่ยวที่สั้นและสารอาหารที่มาก โดย ฟักทองเป็นหนึ่งในไมโครกรีนที่นิยมมาก ซึ่งเป็นพืชที่สามารถปลูกเองได้ง่ายและเจริญเติบโตได้ดีในทุกสถานที่ แต่ต้องมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม จึงจะให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ในการปลูกจึงนิยมใช้แสงที่จำเพาะในการปลูก แหล่งผลิตแสงที่นิยมใช้ที่สุดคือหลอดโซเดียมความดันสูง แต่หลอดไฟประเภทนี้ไม่สามารถให้สเปกตรัมแสงที่หลากหลายแก่พืชได้ จึงมีการเปลี่ยนไปใช้หลอดไดโอดเปล่งแสง (LED) แม้จะสามารถแก้ไขปัญหาในจุดนี้และเพิ่มผลผลิตได้ แต่ก็มีต้นทุนที่สูงกว่า หนึ่งในวัสดุที่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้คือGraphene Quantum Dots (GQDs) มีคุณสมบัติเป็นสารเรืองแสง โดยการดูดซับแสงและคายออกไปผ่านการควบคุมขนาดของอนุภาค ซึ่งสามารถนำมาสร้างเป็นเป็นแผ่นคลุมโรงเรือน สำหรับคัดกรองแสงในความยาวที่พืชต้องการได้จากการควบคุมขนาดอนุภาคของ N-GQDs ด้วยเหตุนี้ แผ่นคลุมโรงเรือนที่มีส่วนผสมของ N-GQDs สำหรับประยุกต์ใช้ในการให้แสงในความยาวคลื่นที่จำเพาะแก่ไมโครกรีนในระบบปลูกแบบปิด โดยใช้พืชตัวอย่างเป็นฟักทอง เพื่อตัดต้นทุนในการใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับการปลูกไมโครกรีนโดยที่ยังได้คุณภาพสูงดังเดิม ด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและต้นทุนต่ำ ส่งผลให้ประเทศสามารถเพิ่มศักยภาพการผลิตไมโครกรีนและบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรมแผ่นคลุมโรงเรือนจาก N-GQDs