การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการไม่ชอบน้ำยิ่งยวดของสารเคลือบกระจกจากสารสกัดระหว่างฟางข้าวและแกลบด้วยวิธีโซลเจล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐติกาญจน์ เพชร์พลอย, ณัฐนันท์ ศรีจินดาวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัฒนะ รัมมะเอ็ด, วรนุศย์ ทองพูล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการศึกษาครั้งนี้ได้ทำการสังเคราะห์สารเคลือบกระจกที่มีคุณสมบัติไม่ชอบน้ำยิ่งยวดจากซิลิกาที่สกัดจากเถ้าฟางข้าวและเถ้าแกลบข้าวด้วยวิธีการโซล-เจล และใช้เทคนิดการจุ่มเคลือบ (Dip-coating) ในการเคลือบกระจก โดยทำการศึกษาผลของปริมาณอุณหภูมิในการเผาแกลบข้าวที่อุณหภูมิ 450°C 550°C และ 650°C ในเวลา 2 ชั่วโมง และการเผาฟางข้าวที่อุณหภูมิ 200°C 300°C และ 400°C ในเวลา 10 นาที ต่อผลการสังเคราะห์ซิลิกาแอโรเจล โดยวิเคราะห์การดูดกลืนคลื่นแสงด้วย Ultra violet -Visible Spectrophotometer (UV-VIS) และวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและโครงสร้างด้วย Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), Scanning Electron Microscope and Energy Dispersive X-ray Spectrometer (SEM-EDS) และ X-Ray Diffractometer (XRD) และทำการศึกษาผลของจำนวนรอบการจุ่มเคลือบที่ 3 รอบ 4 รอบ และ 5 รอบ โดยวิเคราะห์การส่องผ่านของคลื่นแสงด้วย UV-VIS และดูมุมสัมผัสของหยดน้ำ (contact angle)