การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยั้บยั้งเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus mutans ด้วยสารสกัดจากมะขามป้อมในแต่ละความเข้มข้น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สรวีย์ จารวีไพบูรณ์, ธนภัทร มิตรเจริญรัตน์, ขาวดอกมะลิ บุญโต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วรางคณา ธุภักดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการศึกษาการใช้สารสกัดจากมะขามป้อมในความเข้มข้นที่แตกต่างกันในการจำกัดเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus mutans โดยจะทดลองเกี่ยวกับการเปรียบเทียบความสามารถในการจำกัดเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus mutans ของสารสกัดจากมะขามป้อมในความเข้มข้นที่แตกต่างกัน ในการศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถในการจำกัดเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus mutans ของสารสกัดจากมะขามป้อมในความเข้มข้นที่แตกต่างกันจะทดลองโดย นำเชื้อไปเจือจางจนได้ควมเข้มข้น 10^-7 หลังจากนั้นใช้ห่วงเขี่ยเชื้อนำไปเผาไฟเพื่อค่าเชื้อ แล้วจุ่มลงในเชื้อแบคทีเรียที่เตรียมไว้แล้วลากห่วงเขี่ยเชื้อลงไปบนจานที่มีอาหารแข็ง nutrient agar ด้วยวิธี cross steak plate บ่มไว้ที่อุณ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 – 48 ชั่วโมง จากนั้นนำมาทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อด้วยวิธี agar well diffusion โดยกำหนดความเข้มข้นของสารสกัดจากมะขามป้อมเป็น 50 60 70 ทำซ้ำเป็นจำนวน 3 ครั้ง จากนั้นบ่มเชื้อที่ 37 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 4 ชั่วโมง แล้ววัด Clear zone ที่เกิด