การพัฒนายางมะตอยปูถนนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความทนทานต่ออุณหภูมิสูงด้วยซิลิกอนไดออกไซด์จากเถ้าชานอ้อย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธณัฐสิตตา สุจริต, อภิกษณา มัคคภิญโญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัฒนะ รัมมะเอ็ด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ยางมะตอยนั้นมีความเหมาะสมกับการนํามาทําเป็นวัสดุปูถนน อีกทั้งยังมีราคาไม่สูงมากเมื่อเทียบกับการใช้คอนกรีตปู แต่ในปัจจุบันเนื่องด้วยภาวะโลกร้อนที่เกิดจากปรากฎการณ์เรือนกระจกจึงทําให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกมีอัตราเพิ่มสูงขึ้น โดยอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยในช่วงฤดูร้อน จัดว่าเป็นอุณหภูมิช่วงอากาศร้อนซึ่งใกล้กับอุณหภูมิที่ยางมะตอยปูถนน เริ่มหลอมเหลวได้ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 37-40 องศา ทําให้เกิดเหตุการณ์ยางมะตอยปูถนนละลาย อยู่บ่อยๆ สร้างความเสียหายแก่ผู้ใช้เส้นทาง วิธีการเพิ่มความแข็งของยางนั้นคือการเลือกใช้สารเคมีอื่น เช่น SiO2 และ CaCO3 มาช่วยเสริมคุณสมบัติในด้านที่ต้องการ ซึ่งสามารถเลือกให้ความสนใจไปที่คุณลักษณะใดลักษณะหนึ่งได้ และสามารถเลือกเป็นตัวสารเคมีที่มีราคาตํ่าตามงบประมาณที่ต้องควบคุมได้

จากการศึกษาพบว่า สารเคมี ซิลิกอนไดออกไซด์(SiO2) มีคุณสมบัติในการเสริมความแข็งแรงใหักับวัสดุจำพวกยางมะตอย โดย SiO2 มีคุณสมบัติในการทนทานต่อแรงบีบอัด และทําให้ผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์

ทนทานต่อสภาพภูมิอากาศมากขึ้น ซึ่งชานอ้อยมี SiO2 ในปริมาณมากที่สุดถึง 98.37 เปอร์เซ็นต์ และยังมีราคาต่ำ

จากเหตุผลที่ได้กล่าวไปในข้างต้น ทางคณะผู้จัดทําจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาส่วนผสมของยางมะตอยปูถนน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในความทนทานต่ออุณหภูมิร้อนถึงร้อนจัดด้วยSiO2จากชานอ้อยที่แปรรูปเป็นเถ้าชานอ้อย