ดาวเทียม CANSAT พยากรณ์อากาศเพื่อชาวสวนยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐกฤตา ศรีสุด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดวงแข เพชรเรือนทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรร.เทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทางคณะผู้จัดทำ คิดสร้างสิ่งประดิษฐ์ ดาวเทียม CANSAT เชิงคุณภาพนี้ ใช้ในการพยากรณ์อากาศ มีวัตถุประสงค์เพื่อชาวสวนยางพารา เพื่อสร้างดาวเทียมขนาดกระป๋อง ที่สามารถพยากรณ์อากาศได้ถูกต้อง รวดเร็ว และชาวสวนยางพาราสามารถข้อมูลการพยากรณ์อากาศแบบ real time เพื่อใช้ในการพยากรณ์อากาศล่วงหน้า ส่งผลต่อการวางแผนการกรีดยางได้อย่างดี และแม่นยำ ประโยชน์ของการทำโครงงานนี้ คือ ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับชาวสวนยางพารา ในการออกไปกรีดยางได้มากขึ้น แต่เรื่องสภาพอากาศ และปัญหา จากสถิติการทำแบบสอบถามชาวสวนยางพารา 7 เดือนย้อนหลังที่ผ่านมา ปี 2565 ได้แก่ เดือน เม.ษ. – เดือน ต.ค. ผ่าน Google form พบว่า ชาวสวนยางได้รับปัญหาจากการ ไปกรีดยาง แล้วฝนตกใส่น้ำยาง จากการสอบถามชาวสวนยางพาราให้ข้อมูลว่า ปีนี้สภาพอากาศแปรปรวนมากกว่าปกติ ฝนตกมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนๆ และซึ่งเนื่องจากชาวสวนยางไม่สามารถนำข้อมูลพยากรณ์อากาศที่มีอยู่ มาใช้ในการคาดการณ์สภาพอากาศที่จะไปกรีดยางได้ตามความเป็นจริงในระยะเวลานั้น เพราะข้อมูลพยากรณ์อากาศที่ชาวสวนยางรับทราบนั้น ไม่สามารถระบุได้แม่นยำว่าฝนตกหรือไม่ ตกเวลาใด และหยุดตกเวลาใด ซึ่งหลักการทำงานของโครงงานนี้ เริ่มต้นการทำงาน คือ การจ่ายพลังงานสวิตซ์ หากจ่ายได้ปกติ ระบบจะทำการ รับค่า GPS,Barometer,Wind vane,Anemometer,Max-Min thermometer,hygrometer,Lauch SW,Power SW. แล้วนำข้อมูลที่ได้ส่งไปใน SD Card เพื่อส่งตรงมายัง โน้ตบุ๊กที่มายังภาคพื้นดิน แล้วนำข้อมูลที่ได้ มาแจ้งเตือนใน ไลน์กลุ่มสมาชิกชาวสวนยางพารา หากจ่ายนพลังงานไม่ได้ ต้องรอเวลา แล้วจึงรับค่าดังกล่าวได้ ต่อจากนั้น ส่งมายัง SD Card แล้วทำงานเป็นปกติ เมื่อวัดค่า รับข้อมูล แสดงผลมายังชาวสวนยางได้ทราบข้อมูลแล้ว ก็เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจ