"กรงเฮล์มโฮลทซ สำหรับการพัฒนาดาวเทียม 1U CubeSat"

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐกฤตา ศรีสุด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สวัสดิ์ ตันติพันธ์ุวดี, ดวงแข เพชรเรือนทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรร.เทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กรงเฮล์มโฮลทซ์ เป็นอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการทดสอบระบบควบคุมการทรงตัวของดาวเทียม (Attitude Determination and Control – ADAC) โครงงานนี้มีเป้าหมายที่จะ ออกแบบ สร้างและทดสอบกรงเฮล์มโฮลทซ์น เพื่อให้ใช้งานกับดาวเทียม CUBESAT ขนาด 1U โดยมีปริมาตรสนามแม่เหล็กที่สม่ำเสมอขนาด 10 x 10 x 10 ซ.ม.3 อยู่ใจกลางกรงเฮล์มโฮลทซ์ พัฒนาซ้อฟแวร์จำลองสนามแม่เหล็กของโลกที่วงโคจรของดาวเทียมโดยใช้ข้อมูลจาก World Magnetic Model (WMM) ของ National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) และทดสอบซ้อฟแวร์ที่พัฒนาขึ้นกับกรงเฮล์มโฮลทซ์นที่สร้างขึ้นว่าสามารถจำลองวงโคจรดาวเทียมได้จริงหรือไม่ นอกจากนี้จะมีการทดสอบการทำงานของกรงเฮล์มโฮลทซ์นโดยการใช้ Torque rods ที่จะสร้างขึ้นเองด้วย