วัสดุดูดซับน้ำมันจากเส้นใยดอกธูปฤๅษีและเส้นใยเมล็ดดอกรัก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาริณี โพธิ์กระสังข์, พัชรี เพ็ญกลาง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัชราภรณ์ แสนนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาคราบน้ำมันปนเปื้อนในบ่อน้ำลำคลองมีสาเหตุมาจากการที่มนุษย์ปล่อยคราบน้ำมันที่เหลือจากการทำกิจกรรมต่างๆ อาทิการประกอบอาหาร การซ่อมรถของอู่รถ เป็นต้น ซึ่งน้ำมันที่เหลือจากการประกอบกิจกรรมเหล่านี้ขาดระบบการบำบัด และถูกปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมทั้งทางน้ำและทางดิน ผลกระทบจากคราบน้ำมันส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตหลายชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์น้ำที่ต้องขาดอากาศหายใจและประสบภาวะน้ำเสีย และนอกจากนี้น้ำเสียยังเป็นมลพิษที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์

ทางคณะผู้จัดทำจึงได้ศึกษาเพื่อสร้างนวัตกรรมที่จะนำมาแก้ไขปัญหาคราบน้ำมันและมีแนวคิดในการผลิตวัสดุดูดซับน้ำมัน โดยนำเส้นใยเกสรดอกธูปฤาษีและเส้นใยเมล็ดดอกรักเป็นตัวกลางในการดูดซับน้ำมัน โดยกระบวนการคิวปราโมเนี่ยม (Cupramonium) ในการขึ้นรูปเป็นเส้นใยสั้นสังเคราะห์ ซึ่งมีอัตราส่วนผสมและองค์ประกอบของเส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่แตกต่างกัน จากนั้นนำเส้นใยสั้นสังเคราะห์ไปขึ้นรูปเป็นแผ่นดูดซับน้ำมัน และนำวัสดุที่ขึ้นรูปดังกล่าวไปทดสอบความสามารถในการดูดซับน้ำมัน เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดูดซับน้ำมัน เพื่อให้วัสดุดูดซับสามารถดูดซับน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด นอกจากนี้วัสดุดูดซับน้ำมันที่ผ่านการใช้งานแล้ว สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ต่อไป เป็นการกำจัดทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด