โครงงานศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในผักที่มีสารประเภทแคโรทีนอยด์สูงเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ผงผักเพื่อการบริโภค

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัคจิรา แป้นมา, ศศิมณี หาญสุริย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุวรรณลักษณ์ เทพมงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมารีวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันมนุษย์หันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการรับประทานอาหารเนื่องจากการ

รับประทานอาหาร มีส่วนสําคัญที่ส่งผลต่อการเกิดโรคต่าง ๆ ได้นอกจากนี้ จากการศึกษางานวิจัยยังพบว่า การบริโภค

อาหารประเภทผักและผลไม้เป็นประจําสามารถช่วยชะลอการเกิดโรคต่าง ๆ ได้เนื่องจากในผักและผลไม้มีกากอาหาร

ทั้งสารอาหาร วิตามิน เกลือแร่หลายชนิด เช่น คลอโรฟิลล์และแคโรทีนอยด์สะสมอยู่ ซึ่งสารสําคัญเหล่านี้มีสารที่มี

คุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งจะช่วยป้องกันความเสื่อมของอวัยวะต่าง ๆ รวมทั้งระบบทํางานภายในร่างกาย และช่วย

ชะลอการเกิดโรคต่าง ๆ ได้โดยแคโรทีนอยด์เป็นสารที่พบได้ในผักที่มีสีเขียว เหลือง และส้ม (ธีรนาถ สุวรรณเรือง,

2560 )

ดังนั้นคณะผู้จัดทําจึงสนใจที่จะศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในผักที่มีสารประเภทแคโรทีนอยด์สูง เพื่อพัฒนา

เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทผงผักเพื่อการบริโภค ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งให้กับผู้บริโภคที่สนใจในการดูแลสุขภาพ