ข้าวแต๋นสมุนไพรจากน้ำฝางและหญ้าหวาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ลีลาวดี หนูช้างเผือก, ญาตาวี เหมราช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุวรรณลักษณ์ เทพมงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมารีวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ข้าวแต๋นเป็นขนมขบเคี้ยวพื้นบ้านภาคเหนือที่ผ่านการทำสุก ขึ้นรูปและทำแห้ง นำมาทอดให้พองตัวและแต่งหน้าด้วยน้ำตาล หมูหยอง น้ำพริกเผา หรือ ธัญพืชแห้ง ซึ่งข้าวแต๋นมีส่วนผสมของน้ำตาลอาจทำให้เกิดโรคเบาหวานได้ง่ายเมื่อรับประทานข้าวแต๋นมากๆทำให้ไม่เป็นผลดีกับร่างกาย

คณะผู้จัดทำจึงนำหญ้าหวานที่มีความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้เกิดความหวานและนำฝางที่มีคุณสมบัติทางยามากมาใช้เป็นส่วนประกอบในข้าวแต๋น โดยหาอัตราส่วนและขนาดที่เหมาะสมในการรับประทานและได้ทำการเปรียบเทียบข้าวแต๋นสมุนไพรกับข้าวแต๋นอีก 4 รส คือ รสเกลือ รสหญ้าหวาน รสฝาง และรสฝางหญ้าหวาน คณะผู้จัดทำได้ทำการสุ่มให้คนทำแบบสอบถามจำนวน 120 คน ปรากฏว่า รสฝางและหญ้าหวานได้รับความนิยมมากที่สุดจำนวน คือ 37 คน รองลงมาเป็นรสเกลือและหญ้าหวาน คือ 30 คน และน้อยที่สุดคือฝาง 23 คน และได้เปรียบเทียบค่าความหวานได้ผลการทดลองดังนี้หญ้าหวานมีคามหวานมากที่สุดถึง 16.8 น้ำตาลทรายมีค่าความหวาน 15.4 ฝางมีค่าความหวาน 14.6 และน้ำตาลอ้อยมีความหวานน้อยที่สุดคือ 10.4 และวัดค่ากรอบตามคุณสมบัติดังนี้ ความแข็งมีค่า 393 g ค่าการเปลี่ยนรูป 98 mm และการแตกหักของขนม 133 g