แผ่นฟิล์มจากสารสกัดข่าป้องกันการเกิดเชื้อรา Aspergillus flavus ในตะเกียบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปพิชญา วราโภ, พัทธวรรณ เรืองเดช, นิชาฎา บุญศิลป์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญญพร พัฒน์เจริญ, อรทัย ล่ำสัน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันตะเกียบมีหลากหลายประเภท ทั้งตะเกียบพลาสติก ตะเกียบเหล็ก แต่ที่นิยมใช้ที่สุดคือตะเกียบไม้ไผ่เพราะมีราคาถูก และหาซื้อง่าย ซึ่งตะเกียบไม้ไผ่หากเก็บไว้เป็นเวลานานในที่ที่มีความชื้นจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อรา Aspergillus flavus ที่ผลิตสาร Aflatoxin ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคมะเร็ง ทางผู้วิจัยจึงได้คิดค้นวิธียับยั้งการเจริญของเชื้อราดังกล่าว โดยหาสารสกัดจากธรรมชาติที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Aspergillus flavus โดยทำการทดลองนำสารสกัดจากข่ามาทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญของเส้นใยราAspergillus flavus ในอาหารเลี้ยงเชื้อPDAเป็นระยะเวลา7วันที่อุณหภูมิห้องในระดับความเข้มข้นของสารสกัด 60ppm 80ppm 100ppm จากการทดลองพบว่าที่ความเข้มข้นของสารสกัดจากข่า100ppm ให้ผลการยับยั้งที่ดีที่สุด ทางคณะผู้จัดทำจึงได้นำสารสกัดจากข่าที่ความเข้มข้นดังกล่าวไปพัฒนาเป็นรูปแบบฟิล์มเคลือบตะเกียบ จากผลการทดลองพบว่าแผ่นฟิล์มสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเส้นใยรา Aspergillus flavus ได้อย่างมีประสิทธิภาพ