แผ่นปิดแผลจากสารสกัดแทนนินในใบฝรั่งและสารสกัดหยาบจากแตงกวา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พงศกร เนื่องปฐม, ณัฐปภัสร์ ปานคุ้ม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญญพร พัฒน์เจริญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อเเบคทีเรียทั้ง ๒ ชนิด คือ Staphylococcus aureus และ Bacillus cereus และทดสอบประสิทธิภาพของแผ่นปิดแผลในการขึ้นรูปที่มีส่วนประกอบจากสารสกัดแทนนินในใบฝรั่งและสารสกัดหยาบจากแตงกวา มีวิธีการศึกษา ทดลองโดยการสกัดสารแทนนินจากใบฝรั่งแล้วนำไประเหยด้วยตัวทำละลายในสารละลายเอทานอล เข้มข้น 95% วิเคราะห์ค่าดูดกลืนแสงของสารแทนนินทั้งหมดโดยวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาว คลื่นเท่ากับ 760 นาโนเมตร ด้วยเครื่องยูวี – วิสิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ ซึ่งเปรียบเทียบกับกรด แทนนิก พบว่า ค่าดูดกลืนแสงของแทนนินจากการสกัดสารแทนนินมีค่า 0.870 และค่าดูดกลืนแสง ของกรดแทนนิกมีค่า 0.845 และนำไปขึ้นรูปเป็นแผ่นปิดแผล โดยนำสารสกัดแทนนินที่ได้ผสมกับสารสกัดหยาบแตงกวา กลีเซอรอลและแป้งมัน โดยใช้อัตราส่วน 10:10:10:5 แล้วนำไปอบที่ อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง เพื่อขึ้นรูปแผ่นปิดแผลจากสารสกัดแทนนินในใบฝรั่งและสารสกัดจากแตงกวาและได้ทำการเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus และ Bacillus cereus โดยใช้อาหารเลี้ยง Nutrient Agar และนำไป Slant Nutrient Agar และใช้วิธีการ steak plate เพื่อต่อเชื้อแบคทีเรียเพื่อให้เกิด colony บนอาหารเลี้ยงเชื้อแข็งและนำมาตรวจสอบกับสารทดสอบที่จะใช้ขึ้นรูปแผ่นปิดแผลด้วยวิธีการ swap เชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus และ Bacillus cereus ที่ผสมกับน้ำเกลือ 0.8% แล้วใช้วิธีการ spread plate และวางดิสก์ที่จุ่มกับสารที่ใช้ทดสอบเพื่อที่จะทดสอบการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียโดยการสังเกตโดยวิธี zone of inhibition

ผลการทดลองพบว่าสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียทั้งสองชนิดได้ โดยวัดเส้น ผ่านของ clear zone ที่เกิดขึ้นด้วยเครื่อง zone reader โดยพบว่าสารสกัดแทนนินจากใบฝรั่งและสารสกัดหยาบแตงกวาในอัตราส่วน 10:10:10:5 สามารถยับยั้งแบคทีเรีย Staphylococcus aureus พบว่ามีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยเท่ากับ 19 มิลลิเมตรและ Bacillus cereus มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยเท่ากับ 18 มิลลิเมตร