การพัฒนากระดาษทนไฟจากหญ้าเพื่อประยุกต์เป็นวอลเปเปอร์ติดผนัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เพชรเก้า กาญจนะวรรธนะ, อธิฏฐ์ ณรัณท์ธรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขุนทอง คล้ายทอง, ชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วอลเปเปอร์เป็นวัสดุบุผนังหรือกระดาษที่มีคุณภาพสูงชนิดหนึ่ง ใช้ในการตกแต่งภายในบ้าน อาคาร สำนักงาน และสถานที่อื่นๆ ซึ่งทำให้ผนังมีความสวยงาม แต่วอลเปเปอร์มีคุณสมบัติเป็นเชื้อเพลิงและสามารถติดไฟได้ง่าย ซึ่งอาจก่อให้เกิดอัคคีภัยเเละทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน เป็นปัญหาสำคัญที่นำความสูญเสียให้แก่ประเทศ โดยปัจจัยการเกิดอัคคีภัย คือ เชื้อเพลิง ความร้อนและออกซิเจน เนื่องจากการควบคุมอุณหภูมิหรือออกซิเจนเป็นไปได้ยาก จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับวัสดุทนไฟมีการนำเยื่อปอสามาชุบสารหน่วงไฟ ในขั้นตอนการตีเยื่อ ซึ่งจะได้กระดาษสาที่ทนไฟและไม่ลามไฟเป็นการทำให้ไม่เกิดเชื้อเพลิงในการเกิดอัคคีภัย แต่ในบริเวณภูมิภาคที่ไม่มีปอสาอาจจะไม่สามารถผลิตได้ ทางคณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่ทำวอลเปเปอร์ติดผนังทนไฟจากหญ้าเพื่อนำมาทดแทนเยื่อปอสา โดยมีการเปรียบเทียบอัตราส่วนและปริมาณของสารหน่วงไฟ อีกทั้งยังศึกษาลักษณะทางกายภาพของวอลเปเปอร์ที่จัดทำขึ้น จากนั้นนำไปเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทนไฟกับวอลเปเปอร์ในท้องตลาด เพื่อลดการสูญเสียชีวิต ทรัพย์สินและความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งแวดล้อมจากการเกิดอัคคีภัย