ประดิษฐ์เครื่องวัดความสูง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รัชรินทร์ สุขตาม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฑามาศ คำเพชรดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนร่มเกล้า

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะโครงงานได้จัดทำโครงงานเรื่องประดิษฐ์เครื่องวัดความสูง เนื่องจากคณะผู้จัดทำได้ศึกษาในโรงเรียนร่มเกล้า ซึ่งทางโรงเรียนได้มีโครงการสวนพฤกษศาสตร์ ทางผู้จัดทำจึงต้องการหาความสูงของต้นไม้โดยประดิษฐ์เครื่องมือวัดความสูงขึ้นด้วยวัสดุ-อุปกรณ์ที่ราคาย่อมเยาและหาได้ตามท้องถิ่น

และต่อมาทางผู้จัดทำได้ใช้เครื่องมือวัดความสูงที่ประดิษฐ์ขึ้นในการวัดความสูงของวัตถุต่างๆโดยใช้ความรู้เรื่องตรีโกณมิติในการคำนวณ และเปรียบเทียบการการหาความสูงจากที่ใช้เครื่องมือวัดทั่วไป เช่น ตลับเมตร ไม้บรรทัด เป็นต้น

โดยทางคณะผู้จัดทำได้นำไม้ไผ่ที่มีความยาวต่างกันได้แก่ 3 , 5, 7 เมตรในการเป็นเครื่องมือวัดความสูงของต้นไม้ซึ่งมีความสูงใกล้เคียงกับความสูงของไม้ไผ่ จากนั้นจึงนำเครื่องวัดความสูงนำไปหาค่ามุมเงย เพื่อแทนค่าหาความสูงของต้นไม้ในสูตร

ทางคณะผู้จัดทำได้แบ่งการทดลองออกเป็น 3 ตอน ซึ่งทั้งสามตอนจากการใช้การคำนวณจากเครื่องวัดความสูงมีค่าใกล้เคียงกับความสูงจริงของต้นไม้