ผลิตภัณฑ์ความหวานจากใบมะกล่ำตาหนู

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรกนก สินศิริ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ไสว อุ่นแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรร.ขุนหาญวิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ข้อเสนอโครงงาน

Young Scientist Competition ( YSC 2019 )

ชื่อโครงงาน ผลิตภัณฑ์ความหวานจากใบมะกล่ำตาหนู (Sweetness products American pea)

สาขาที่ประกวด : วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประเภทโครงงาน : ทีม

 1. ผู้พัฒนาโครงงาน

  ชื่อ – นามสกุล : นางสาวพรกนก สินศิริ

  วัน – เดือน – ปีเกิด : 29 กรกฎาคม 2545

  สถานที่ติดต่อได้ ( ที่บ้าน ) : 17/1 หมู่ที่ 12 ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

  รหัสไปรษณีย์ 33510

  ชื่อ – นามสกุล : นางสาวภัทรารัตน์ ปัดเกษม

  วัน – เดือน – ปีเกิด : 13 กรกฎาคม 2545

  สถานที่ติดต่อได้ ( ที่บ้าน ) : 9/6 หมู่ที่ 12 ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

  รหัสไปรษณีย์ 33510

  ชื่อ – นามสกุล : นางสาวฮัลนะห์ ปาทาน

  วัน – เดือน – ปีเกิด : 17 สิงหาคม 2545

  สถานที่ติดต่อได้ ( ที่บ้าน ) : 27 หมู่ที่ 6 ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

  รหัสไปรษณีย์ 33510

  สังกัด / สถาบัน : โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 4

  โทรศัพท์ : - โทรศัพท์มือถือ : 081 – 7303730 , 086 - 8911272 โทรสาร : -

  E – mail : -

  ลายเซน : ……………………………………………..

 2. อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

  ชื่อ – นามสกุล : นางสาว ไสว อุ่นแก้ว

  สังกัด : โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

  รหัสไปรษณีย์ 33510

  สถานที่ติดต่อ : โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

  รหัสไปรษณีย์ 33510

  โทรศัพท์ : 045- 679012 โทรศัพท์มือถือ :081 – 3897075 โทรสาร : 045- 679012

  E-mail : rintipjaw112@hotmail.com

“ โครงงานนี้เป็นความคิดริเริ่มของ นางสาวพรกนก สินศิริ นางสาวภัทรารัตน์ ปัดเกษมและนางสาวฮัลนะห์ ปาทาน ไม่ได้ลอกเลียนแบบมาจากผู้อื่นผู้ใด ข้าพเจ้ายินดีจะเป็นผู้ดูแล ให้คำปรึกษาและควบคุมการวิจัย โครงงานให้สมบูรณ์เรียบร้อยตามเจตนา ”

ลายเซ็นอาจารย์ที่ปรึกษา ................................

เนื้อหาโครงงาน

 1. บทนำ

  ปัจจุบันน้ำตาลพบได้ในอาหารแทบทุกชนิดและมีทั้งน้ำตาลอ้อยและน้ำตาลสังเคราะห์โดยมีสารประกอบของคาร์โบไฮเดรตประเภทโมโนแซ็กคาไรด์และไดแซ็กคาร์ไรด์จากน้ำตาลมะพร้าวและอ้อยและน้ำตาลเทียมโดยมีผลเสียเพราะอาจมีไขมันสะสมในอวัยวะต่างๆเป็นสาเหตุของโรคหัวใจและโรคต่างๆ

  คณะผู้จัดทำจึงได้สืบค้นวัสดุธรรมชาติที่เพิ่มความหวานซึ่งเป็นใบมะกล่ำตาหนูและเป็นวัสดุธรรมชาติ ที่หวานกว่าน้ำตาล 30-100 เท่า และไม่มีผลเสียที่กระทบต่อร่างกาย

  คณะผู้จัดทำจึงเล็งเห็นว่าใบมะกล่ำตาหนูให้ความหวานแทนน้ำตาลได้จึงทำการทดลองโดยใช้วิธีการ กลั่น สกัด และบด (ตากแห้ง) ต้ม โดยเลือกผลการทดลอง 4 วิธีการดังกล่าว ที่ทดลองได้ผลดีที่สุดมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ คือ น้ำเชื่อม และ ชา

 2. ปัญหา

น้ำตาลที่อยู่ในอาหารส่วนใหญ่เป็นน้ำตาลสังเคราะห์และมีผลเสียต่อร่างกายอย่างมาก

 1. สมมุติฐาน

  1.วิธีการต้มเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการนำความหวานออกจากใบมะกล่ำ

  2.น้ำเชื่อมจากใบมะกล่ำให้ความหวานมากกว่าชาจากใบมะกล่ำ

 1. กระบวนการหรือขั้นตอนในการทำโครงงานอย่างละเอียด

4.1.1 ตัวแปรตอนที่ 1

ตัวแปรต้น : วิธีการทดลอง

ตัวแปรตาม : ค่าความหวาน

ตัวแปรควบคุม : ปริมาณใบมะกล่ำ ปริมาณน้ำ อุณหภูมิ ระยะเวลา

4.1.2 ตัวแปรตัวที่ 2 (ชา)

ตัวแปรต้น : ความเข้มข้นของชาใบมะกล่ำ

ตัวแปรตาม : ค่าความหวาน ความพึงพอใจ

ตัวแปรควบคุม : ปริมาณน้ำ อุณหภูมิ เวลา

4.1.3 ตัวแปรที่ 3 (น้ำเชื่อม)

ตัวแปรต้น: ปริมาณใบมะกล่ำ

ตัวแปรตาม : ค่าความหวาน

ตัวแปรควบคุม: ปริมาณน้ำ อุณหภูมิ เวลา

4.2 ขอบเขตการศึกษา

ศึกษาการทดลองที่สามารถนำความหวานของใบมะกล่ำออกมาได้ดีที่สุดและนำการทดลองที่ดีที่สุดไปประยุกต์ในการใช้ทำผลิตภัณฑ์

4.3 วัสดุ

 1. ใบมะกล่ำ

  อุปกรณ์

 1. ถ้วยยูเรก้า

 2. โกร่งบดสาร

 3. เครื่องปั่น

 4. กรรไกร

 5. หลอดทดลอง

  1. hot plate

  2. หม้อ

  3. กระบวย

  4. ถุงชา

  5. แก้ว

  11.บีกเกอร์

  12.กระด้ง

  13.เครื่องวัดค่าความหวาน

  14.กระดาษลิตมัส

  15.ผ้าขาวบาง

  1. ตะเกียงแอลกอฮอล์

4.4 วิธีการทดลอง

ตอนที่1 ทดลองหาวิธีการทดลองที่สามารถนำความหวานของใบมะกล่ำออกมาได้มากที่สุด

1.การสกัด

1.1นำใบมะกล่ำสดปริมาณ 2,4,6 กรัม บดในโกร่งบดจนละเอียดเติมนำปริมาณ 10 มิลลิลิตรลงไป คนให้เข้ากัน นำไปกรองด้วยผ้าขาวบาง

1.2วัดค่าความหวานและปริมาณแอลกอฮอล์

1.3บันทึกผลการทดลองเป็นเวลา 3 วัน

2.การกลั่น

2.1 นำใบมะกล่ำสด 2,4,6 กรัม ใส่หลอดทดลองเติมน้ำ 10 มิลลิลิตรนำไปกลั่น

2.2 วัดค่าความหวานและปริมาณแอลกอฮอล์

2.3 บันทึกผลการทดลองเป็นเวลา 3 วัน

3.การทำผงใบมะกล่ำ

3.1 นำใบมะกล่ำตากให้แห้ง นำใบมะกล่ำตากแห้ง 2,4,6 กรัม บดให้ละเอียด เติมน้ำร้อน 10 มิลลิลิตร

3.3 วัดค่าความหวานและปริมาณแอลกอฮอล์

3.4 บันทึกผลการทดลองเป็นเวลา 3 วัน

4.การต้ม

4.1 นำใบมะกล่ำสดปริมาณ 2,4,6 กรัม ใส่หลอดทดลอง เติมน้ำ 10 มิลลิลิตร นำไปต้ม

4.2 วัดค่าความหวานและปริมาณแอลกอฮอล์

4.3 บันทึกผลการทดลองเป็นเวลา 3 วัน

ตอนที่ 2 จากผลการทดลองตอนที่ 1 ที่มีค่าความหวานมาก นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชาใบมะกล่ำ ในตอนที่2

ตารางกำหนดสูตร

ปริมาณน้ำ(มิลลิลิตร)ปริมาณใบมะกล่ำ(กรัม)

สูตรที่12001

สูตรที่ 22002

สูตรที่32003

ตอนที่ 3 จากผลการทดลองตอนที่ 1 ที่มีค่าความหวานมาก นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์น้ำเชื่อมใบมะกล่ำในตอนที่ 3

ตารางกำหนดสูตร

ปริมาณน้ำ(มิลลิลิตร)ปริมาณใบมะกล่ำ(กรัม)

สูตรที่ 150020

สูตรที่250040

สูตรที่350060

5 . การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยความหวานและแอลกอฮอล์ของใบมะกล่ำตาหนู

 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์จากใบมะกล่ำ

6 . ประโยชน์และผลที่จะคาดว่าได้รับ

ได้ผลิตภัณฑ์ความหวานจากใบมะกล่ำที่ไม่ส่งผลเสียต่อร่างกาย

7 . บรรณานุกรม

ผศ.ดร.เภสัชกรหญิง สุดารัตน์ หอมหวล. 2561. “ใบมะกล่ำ”[ออนไลน์] จาก http://www.phargarden.com

ผศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์. 2561. “น้ำเชื่อม”[ออนไลน์] จาก http://www.foodnetworksolution.com

ผศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์. 2561. “ความหมายสารสกัด” [ออนไลน์]จาก http://www.foodnetworksolution.com

ผศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ 2561 “การบด”[ออนไลน์] จาก http://www.foodnetworksolution.com

วาสิฏฐี เนียมสุวรรณ์. 2561 “ความหมายของการตากแห้ง”[ออนไลน์] จาก https://sites.google.com

 1. “ความหมายของน้ำตาล” [ออนไลน์] จาก https://sites.google.com

Medthai 2561. “โทษของน้ำตาล” [ออนไลน์] จาก https://medthai.com

สุรัตนา อำนวยผล,โสภณ เริงสำราญ “งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง” [ออนไลน์] จาก http://www.tnrr.in.th