ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากพืชวงศ์ขิงในการยับยั้งเชื้อราบนยางพาราแผ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐิญา ชูคง, ปุณณภา มะเลโลหิต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันกุศล ชนะสิทธิ์, ปริชาติ เทพทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม (โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยเรื่องนี้กลุ่มของผู้ดำเนินงานวิจัยได้สนใจที่นำพืชวงศ์ขิง 3 ชนิดมาสกัดเป็นสารสกัดหยาบด้วยตัวทำละลาย 3 ชนิด คือ เฮกเซน ไดคลอโรมีเทน เอทานอล แล้วนำมาทดสอบกับเชื้อรา Penicillium citrinum เพื่อหาสารสกัดตัวที่สามารถยับยั้งหรือควบคุมเชื้อราได้ดีที่สุด และหากมีโอกาสกลุ่มของดำเนินงานวิจัยอาจจะมีการทำผลิตภัณฑ์จากสารสกัดดังกล่าว