ตัวลบเชิงควอนตัมด้วยคู่โฟตอนที่พัวพันเชิงควอนตัมในชุดการทดลองแทรกสอด แบบมัค-เซห์นเดอร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นวพรรษณ์ กริชจนรัช, กชพร ธรรมรงค์กุล, นันทเมธ ศรีงาม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กิติศักดิ์ บุญขำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบัน Quantum Physics นั้นเป็นที่นิยมในการศึกษาอย่างมากและเทคโนโลยีในเชิงควอนตัมใหม่ก็ กําลังถูกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆโดยตัวอย่างที่เป็นที่น่าสนใจในปัจจุบันคือควอนตัมคอมพิวเตอร์ซึ่งในการสร้างควอนตัม คอมพิวเตอร์จําเป็นจะต้องพึ่งหลักการ quantum entanglement เป็นพื้นฐานในการสร้างและยังเป็นพื้นฐานใน การศึกษา Quantum physics โดยเราจะศึกษา Quantum entanglement ผ่านการทดลอง Quantum Eraser เพื่อศึกษาเส้นทางการพัวพันของโฟตอนและการลบเส้นทางการเดินทางของอนุภาค

ในการทดลอง ใช้ Mach-Zehnder Interferometer เป็นตัวแยกทางเดินแสงเพื่อทําการทดลอง Quantum Eraser เพื่อศึกษาพฤติกรรมทางควอนตัมพื้นฐานซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานในการศึกษาความรู้ทาง ควอนตัมต่อไปในอนาคต โดยอุปกรณ์น้ีสามารถแยกแสงออกเป็นเส้นทางสองเส้นและสามารถสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างสถานะควอนตัมของโฟตอนทั้งสองเส้น ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานท่ีสำคัญในการศึกษา Quantum Eraser และ Quantum entanglement