ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการอธิบายความสุกของสเต็ก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สรวิชญ์ ศมาวรรตกุล, ภีมพล สิงห์หิรัญนุสรณ์, ณวัสส์ เอ็งอุทัยวัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เดี่ยว ใจบุญ, ปราณี ดิษรัฐกิจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาของโครงงานคือสเต็กเป็นอาหารที่ทำค่อนข้างยากและใช้ความสามารถในการทำมาก ซึ่งเป็นเรื่องยากหากไม่มีประสบการณ์และวิธีทำที่ชัดเจน รวมถึงความสุกของสเต็กในแต่ละระดับต้องอาศัยความแม่นยำและละเอียดสูงในการทำ และมีความสุกหลายระดับ ซึ่งควบคุมและทำได้ยาก งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยที่จะนำเอาคณิตศาสตร์มาอธิบายความสุกของสเต็ก โดยการเปลี่ยนปัจจัยต่างๆที่ได้ให้อยู่ในรูปของประโยคสัญลักษณ์ ตัวเลข และตัวแปรทางคณิตศาสตร์ และนำมาหาความสัมพันธ์กันโดยใช้หลักคณิตศาสตร์และหลักฟิสิกส์เบื้องต้น ผลที่คาดว่าจะได้รับหลังจากทำโครงงานนี้คือได้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ที่สามารถนำมาอธิบายความสุกของสเต็กโดยมีตัวแปรต่างๆที่เกี่ยวข้อง