การศึกษาและเปรียบเทียบปริมาณไทเทเนียมไดออกไซด์ในการย้อมสีผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปนาลี ตันติรักษ์, ศุภิสรา วิชช์วัฒนางกูร, จณิตตา คงเกิด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ผกากรอง โยธารักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผ้ามัดย้อมเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของหมู่บ้านคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะแหล่งท่องเที่ยว OTOP ที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวัสดุที่นิยมนำมาใช้ทำสีย้อมธรรมชาติจะได้มาจากส่วนต่างๆของต้นไม้ ได้แก่ เปลือก ใบ แก่น ราก และผล เนื่องจากผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมผลิตโดยการนำผ้าฝ้ายมาย้อมด้วยสีย้อมจากธรรมชาติ ซึ่งเมื่อซักไปหลายๆครั้งพบว่ามีปัญหาสีตก จากปัญหาข้างต้น ทีมพัฒนาจึงสนใจที่จะศึกษาหาวิธีการแก้ไขปัญหาสีตก เพื่อให้ผ้ามัดย้อมยังคงมีสีสันสวยงามและมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น จากการศึกษาพบว่าไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2) มีคุณสมบัติสามารถช่วยยึดเกาะและเคลือบติดผิวเนื้อผ้าได้ง่าย ดังนั้นโครงงานนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและหาปริมาณไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เหมาะสมที่สุดในการย้อมผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ โดยเปรียบเทียบค่าสีกับสเกลเทา (grey scale)