โมดูเลเตอร์ประสิทธิภาพสูงจากต้นทุนต่ำสำหรับแก๊สโครมาโตกราฟีสองมิติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนกฤต ยูงสมพร, อักษราภัค เกียรติขจรฤทธิ์, พงศธร พิชญากร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุรนันท์ อนันตชัยศิลป์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การแยกองค์ประกอบของสารต่างๆเป็นที่ต้องการและถูกใช้อย่างกว้างขวางในหลายๆด้าน โดยเฉพาะสรรพคุณของสมุนไพรที่นำมาใช้ในการรักษาโรค ที่ต้องอาศัยการวิเคราะห์และแยกสาร เนื่องจากสารประกอบมีสารหลากหลายประเภทรวมอยู่ด้วยกัน ดังนั้นการบ่งชี้คุณลักษณะของสารประกอบนั้นๆจึงจำเป็นต้องใช้เทคนิคการแยกสารเข้ามาช่วย หนึ่งในเทคนิคที่มีคุณภาพคือ เทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี ซึ่งสามารถแยกสารที่มีคุณสมบัติระเหยง่ายและกึ่งระเหยง่ายเท่านั้น แต่ในสถานการณ์ทั่วไป มักจะมีเหตุการณ์ที่เครื่องแก๊ส โครมาโทกราฟีไม่สามารถแยกสารประกอบได้อย่างถูกต้อง เพราะสัญญาณที่ถูกตรวจจับได้ในเวลาเดียวกัน มีโอกาสที่จะประกอบไปด้วยสารสองชนิดที่ไม่เหมือนกัน แต่ถูกตรวจจับในเวลาเดียวกันได้ ทำให้ผลที่วิเคราะห์ได้เกิดความคลาดเคลื่อน จึงมีการคิดค้นเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟีสองมิติขึ้น โดยเป็นการใช้เครื่องมือที่ชื่อว่าโมดูเลเตอร์ เข้ามาช่วยในการแบ่งช่วงการกักและการปล่อยของสารประกอบ เพื่อให้การแยกสารมีประสิทธิภาพและแม่นยำมากยิ่งขึ้น แต่เครื่องโมดูเลเตอร์นั้นมีราคาแพงและเข้าถึงได้ยาก ดังนั้นผู้จัดทำโครงงานจึงสนใจที่จะสร้างเครื่องโมดูเลเตอร์ขึ้นเพื่อให้ผู้ที่ต้องการใช้สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายขึ้นและมีราคาที่ถูกลงอย่างเห็นได้ชัด โดยหลักการของเครื่องจะเกิดการเคลื่อนที่ขึ้นลงของบอลสกรูวโดยมอเตอร์ที่ถูกควบคุมด้วยอาดูโน่ อีกทั้งยังมีการสร้างโครงสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยรับแรงและสร้างความมั่นคงให้แก่เครื่องโมดูเลเตอร์ด้วย เพื่อที่เครื่องโมดูเลเตอร์ที่สร้างขึ้นจะสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และสามารถแยกสารได้อย่างถูกต้องแม่นยำ