การพัฒนาอาหารสำเร็จรูปสำหรับลิงแสมในพื้นที่ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริรัตน์ พงษ์เสริม, ภัทราวดี คุณวุฒิฤทธิรณ, ภูษณิศา วัฒนไพบูลย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรทัย ล่ำสัน, เบญญพร พัฒน์เจริญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อผลิตอาหารสำเร็จรูป ที่มีสารอาหารครบถ้วนต่อความต้องการและเหมาะสมกับลิงโดยใส่ส่วนผสมที่จะมีช่วยในการลดความก้าวร้าวของลิง โดยมุ่งเน้นที่จะแก้ไขปัญหาความสกปรกภายในตัวเมืองจังหวัดลพบุรีอันเกิดจากพฤติกรรมของลิง โดยสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณอาหารที่ลิงต้องการในแต่ละวัน วิเคราะห์และคัดเลือกวัตถุดิบที่มีสารอาหารตามที่ลิงต้องการและใช้โปรแกรม Excel ในการคำนวณอัตราส่วนวัตถุดิบที่ต้องใช้ในการผลิตอาหารเพื่อให้ได้สูตรอาหาร ผลิตอาหารตามสูตรที่ได้คำนวณไว้โดยใช้กระบวนการผลิตอาหารสัตว์

และนำอาหารที่ผลิตได้ไปให้ลิงบริเวณตัวเมืองจังหวัดลพบุรีกิน