การศึกษาการสกัดคอลลาเจน type1 จากเกล็ดปลานิล เพื่อประยุกต์ใช้เป็นแคปซูลยา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

บารมี ภูมิศรี, ก้องภพ พินัยทรัพย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขุนทอง คล้ายทอง, ชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คอลลาเจน เป็นโปรตีนซึ่งเกิดขึ้นจากการเรียงตัวของกรดอะมิโนเป็นสายยาว คอลลาเจนที่พบมากในเอ็นและหนังของสัตว์ เช่น เกล็ดปลานิล หนังปลากระบอกดำ หนังวัวและเอ็นของหมูเป็นต้น ซึ่งคอลลาเจนดังกล่าวเป็นคอลลาเจน type 1 มีประโยชน์ในการเพิ่มความแข็งแรงความยืดหยุ่นให้กับผิว เพื่อใช้ในการผลิตเป็นอาหารเสริมความงาม และยังสามารถนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตแคปซูลยาได้อีกด้วย โดยการแปรรูปจากคอลลาเจนเป็นเจลาติน

ปลานิล เป็นปลาที่มีการเจริญเติบโตเร็ว เมื่อได้รับการเลี้ยงดูอย่างถูกต้องจะมีขนาดเฉลี่ย 500กรัม ในเวลา 1 ปี ผลผลิตไม่น้อยหว่า 500 กก./ไร่/ปี ในกรณีที่เลี้ยงในกระชังที่คุณภาพน้ำดีมีอาหารสมทบอย่างสมบูรณ์ สามารถให้ผลผลิตไม่น้อยกว่า 5 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร ทำให้เป็นที่นิยมในการค้าขายในภาคกลางของประเทศไทยอย่างมาก ทั้งนี้เกล็ดปลานิล มีองค์ประกอบของคอลลาเจน type 1 และแคลเซียมในปริมาณมาก ในขณะเดียวกันยังเป็นวัสดุที่เหลือจากอุตสาหกรรมประมงมากเช่นกัน แม้จะมีการนำไปสร้างนวัตกรรมหลาย ๆ ชิ้น แต่ปริมาณเกล็ดปลานิลยังคงเหลืออีกเป็นจำนวนมาก การนำเกล็ดปลานิลมาสกัดคอลลาเจนจึงเป็นทางเลือกที่ดี

เพื่อศึกษาการสกัดคอลลาเจนการคงสภาพเกล็ดปลาให้ได้ปริมาตรที่มากที่สุด จึงจำแนกการคงสภาพเกล็ดปลาเป็น 4 แบบโดย แบบที่ 1 คงสภาพเกล็ดในถาดที่อากาศถ่ายเท แบบที่ 2 คงสภาพเกล็ดในถาดที่มีกระดาษฟรอยด์ปิดฝา และวางในที่อากาศถ่ายเท แบบที่ 3 คงสภาพเกล็ดในถาด อบด้วยเครื่องอบลมร้อนที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 2 ชั่วโมง แบบที่ 4 คงสภาพเกล็ดในถาด อบด้วยเครื่องอบลมร้อนที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 2 ชั่วโมง โดยมีกระดาษฟรอยด์ปิดฝา

นำเกล็ดปลาหลังจากคงสภาพมาทำการกำจัดแคลเซียม หลังจากนั้นจึงสกัดคอลลาเจนโดยวิธีใช้กรดซัลฟัวริกร่วมกับเอนไซม์เปปซิน แล้วยับยั้งการทํางานของเอนไซม์โดยการให้ความร้อน และกรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 หลังจากสกัดคอลลาเจนจากเกล็ดปลาที่คงสภาพทั้ง 4 แบบแล้ว แบบที่ 2 จะมีปริมาตรคอลลาเจนที่มากที่สุด