การศึกษาการยับยั้งเชื้อรา Microsporum Canis เพื่อพัฒนาเป็นไฮโดรเจลสำหรับรักษาโรคผิวหนังในสุนัขและแมว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เกษกุหลาบ สิทธิ์นิรันดร์, อมลณัฐ โภคธนาภิวัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทิชากร สัตย์จริง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรคผิวหนังถือว่าเป็นโรคที่พบได้บ่อยในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสุนัขและแมว ทั้งที่เป็นสัตว์ที่ถูกเลี้ยงและสัตว์ที่ไร้บ้าน โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมีอยู่หลายปัจจัย เช่น สุขภาพผิวหนัง ฮอร์โมน ภาวะภูมิแพ้ การติดเชื้อปรสิต แบคทีเรีย ยีสต์ และเชื้อรา กลุ่มเชื้อรา Microsporum เป็นกลุ่มเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคทางผิวหนังในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม หนึ่งในนั้นที่พบได้มากที่สุดคือเชื้อรา Microsporum Canis จากการศึกษารายงานวิจัยและบทความต่างๆ พบว่าทองพันชั่งสามารถยับยั้งเชื้อรา Microsporum Canis ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะนำพืชวงศ์เดียวกันกับทองพันชั่ง คือพืชวงศ์เหงือกปลาหมอ ได้แก่ เหงือกปลาหมอ ฟ้าทะลายโจร ต้อยติ่ง และทองพันชั่ง มาทำเป็นสารสกัดและนำมาศึกษาผลการยับยั้งเชื้อรา Microsporum canis และนำไปพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบของไฮโดรเจลเพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกทางการแพทย์สำหรับสุนัขและแมวที่เป็นโรคผิวหนังจากเชื้อรา Microsporum canis นอกเหนือจากนี้เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับพืชวงศ์เหงือกปลาหมอที่นำมาศึกษาด้วย