การออกแบบเชิงปฏิบัติของโรงเรียน เพื่อสร้างเครื่องต้นแบบสีเขียว สำหรับธุรกิจรีไซเคิล PET และธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เขมรินทร์ อินทร์พิทักษ์, ต้นกล้า กันบัว, พัชรีภรณ์ เกลียวทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิสารัช ภู่คล้าย, อรอุมา ตรองจิตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันปริมาณขยะจากขวดพลาสติกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากราคาต่ำและน้ำหนักเบา จึงเป็นที่นิยมในอุตสาหกรรมต่างๆ และมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น จึงทำให้เกิดความต้องการพลาสติกเพิ่มมากขึ้น เพื่อนำไปแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรม แต่ขยะจำนวนมากถูกกำจัดด้วยกระบวนการที่ไม่ถูกต้องทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม ผู้จัดทำจึงประดิษฐ์เครื่องตัดขวดพลาสติกขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาขยะในชุมชน และยังสามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในชุมชนได้อีกด้วย