ความสัมพันธ์ระหว่างสัมประสิทธิ์แรงต้านจากคลื่นน้ำของท้องเรือ Pentamaran ที่จัดเรียงตำแหน่งท้องเรือจากสมการพาราโบลา สมการวงรีและสมการค่าสัมบูรณ์ กับสัมประสิทธิ์ในสมการ ด้วย cubic spline interpolation

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรพล เชียงเจริญ, พีร์นิธิ วิษณุวนิชนันท์, ธนวัฒน์ นาโพธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สนฤดี ศรีสวัสดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในอุตสาหกรรมการต่อเรือมีหลากหลายวิธีที่ทำให้เรือสามารถลดแรงต้านขณะเคลื่อนที่ได้ เช่น การเคลือบผิวของท้องเรือด้วยวัสดุลดแรงเสียดทาน การออกแบบเรือให้ลู่น้ำ เป็นต้น แต่สำหรับเรือ Pentamaran เป็นเรือที่มีท้องเรียว และต้องการให้มีความเร็วที่สูงขึ้น ทำให้วิศวกรต้องลดแรงต้านด้วยวิธีอื่น ผู้จัดทำจึงสนใจที่จะลดแรงต้านของเรือ Pentamaran โดยสร้างท้องเรือตามเรือต้นแบบของ Yanuar แต่จัดวางตำแหน่งของท้องเรือด้วยสมการพาราโบลา สมการวงรีและสมการค่าสัมบูรณ์ จากนั้นเปรียบเทียบสัมประสิทธิ์แรงต้านกับเรือต้นแบบ โดยเปรียบเทียบที่ค่า Froude’s number เดียวกันพบว่า การจัดวางตำแหน่งของท้องเรือด้วยสมการพาราโบลา สมการวงรีและสมการค่าสัมบูรณ์สามารถลดแรงต้านได้ 3.642% ,1.45% และ 1.80% ตามลำดับ จากนั้นหาความสัมพันธ์ระหว่างสัมประสิทธิ์ในสมการพาราโบลา สมการวงรีและสมการค่าสัมบูรณ์กับสัมประสิทธิ์แรงต้านที่ค่า Froude’s number เดียวกัน ด้วยสมการ cubic spline interpolation และหาค่าต่ำสุดสัมบูรณ์ในแต่ละสมการ เพื่อหาสัมประสิทธิ์ในสมการพาราโบลา สมการวงรีและสมการค่าสัมบูรณ์ที่ให้ค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านน้อยที่สุด จากนั้นจึงหาความสัมพันธ์ระหว่าง Froude’s number กับสัมประสิทธิ์ในสมการพาราโบลา สมการวงรีและสมการค่าสัมบูรณ์ที่ให้ค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านน้อยที่สุดด้วยสมการเส้นแนวโน้ม