ฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์โปรติเอส COVID-19 ของสารสกัดพืชผักในท้องถิ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อริศศิรา เจริญฉิม, พิจิตรา พจีเพชร, ฐาปนี ทวีลัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญญพร พัฒน์เจริญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงชนิดที่ 2 ถูกเรียกอีกชื่อคือ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Novel COVID-19) เป็นโรคอุบัติใหม่ โรคนี้เกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) เรียกว่า COVID-19 ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือยาต้านไวรัส สำหรับการรักษาหรือป้องกันโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงชนิดที่สองที่มีสาเหตุมาจากไวรัส โคโรนา ผู้ศึกษาสนใจศึกษากระบวนการเพิ่มจำนวนของไวรัสที่มีเอนไซม์ที่สำคัญหลายชนิดที่เกี่ยวข้อง หนึ่งในนั้นคือโปรติเอส COVID-19 ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการเพิ่มจำนวนของไวรัส SARS-CoV-2 ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจในการค้นหาสารสกัดที่มีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์โปรติเอส COVID-19 โดยทำการทดลองฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์โปรติเอส COVID-19 ด้วยการใช้สารสกัดจากพืชผักในท้องถิ่นจำนวน 19 ชนิด การทดลองมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซม์โปรติเอส COVID-19 โดยใช้สารสกัดจากพืช 19 ชนิด 2) เพื่อเปรียบเทียบความเข้มข้นของสารสกัดจากพืชที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซม์โปรติเอส COVID-19 โดยทำการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานและการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์โปรติเอส COVID-19 โดยวิธีการ FRET- based assay แล้วคัดเลือกสารสกัดที่มีประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซม์โปรติเอส COVID-19 ได้ดีที่สุด จากนั้นนำมาวิเคราะห์ความเข้มข้นของสารที่ออกฤทธิ์ยับยั้งได้ 50% (50% Inhibitory Concentration: IC50) เพื่อคัดเลือกสารสกัดที่คาดว่ามีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์โปรติเอส COVID-19 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสารยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัส SARS-CoV-2 ต่อไป