ระบบอัตโนมัติอควาโปนิกส์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ขวัญข้าว กองแก้ว, ชรินรัตน์ แลโค้ง, นิติภูมิ มานาแวน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รักษิณา มาราช, สัจจะ รุณวุฒิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนาน้อย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อควาโปนิกส์ เป็นการผสมผสานระบบการเลี้ยงสัตว์น้าและการปลูกพืชแบบไร้ดิน (ไฮโดรโปรนิกส์) เข้าไว้ด้วยกัน โดยอาศัยหลักที่ว่าน้ำทิ้งจากการเลี้ยงสัตว์น้ำอุดมไปด้วยธาตุอาหาร ได้แก่ สารประกอบไนโตรเจน ไม่ว่าจะเป็นแอมโมเนียหรือไนเตรท ซึ่งถือเป็นสารอาหารหลักสำหรับของพืช พืชจะดูดซึมสารเหล่านี้ไปใช้ในการเจริญเติบโต และทำให้น้ำความสะอาดเพียงพอที่จะปล่อยทิ้ง หรือถูกน้ำกลับมาใช้ใหม่เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยง ในการทำอควาโปนิกส์ใช้พลังงานไฟฟ้ามาก พวกเราจึงนำโซล่าเซลล์มาใช่ในการจ่ายพลังงาน