การออกแบบและศึกษาระบบการกรองภายในโรงเรือนอควาโปนิกส์เพื่อการหมุนเวียนน้ำอย่างชาญฉลาด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ขวัญข้าว กองแก้ว, ชรินรัตน์ แลโค้ง, นิติภูมิ มานาแวน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รักษิณา มาราช, สัจจะ รุณวุฒิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนาน้อย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบอควาโปนิกส์ 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสมบัติของวัสดุกรอง ระหว่างเม็ดดินเผาและวัสดุทดแทนที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น เช่น เศษถ่านใช้แล้ว เศษเครื่องปั้นดินเผา และเศษอิฐแดง เป็นต้น 3) เพื่อออกแบบและสร้างระบบอควาโปนิกส์ที่ต้นทุนต่ำและมีประสิทธิภาพ 4) ทดสอบประสิทธิภาพระบบอควาโปนิกส์ที่สร้างขึ้น

เป็นการศึกษาระบบอควาโปนิกส์สำหรับการปลูกพืชและการเลี้ยงปลา เพื่อประหยัดน้ำ ประหยัดปุ๋ย และลดต้นทุนในการผลิตสำหรับเกษตรกร ที่เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ นอกจากนี้ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยลดการปล่อยน้ำเสียจากการเลี้ยงปลา ใช้พลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ทำให้ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ นอกจากนี้ยังใช้วัสดุเหลือใช้มาใช้ในระบบอควาโปนิกส์ที่สร้างขึ้น