การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดเชื้อ Staphylococcus aureus ในเนื้อหมุหมักด้วยแผ่นเจลแทนนินจากวัชพืชสาบเสือ สาบแรงสาบกา และแมงลักคาป่า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธวัลรัตน์ ทองพูลจันทร์, จันทร์จิราพร อุ่นคำ, ชณิฎาภรณ์ ผาหยาด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นวลอนงค์ แก้ววงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะผู้วิจัยมีความวนใจที่จะทำการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดเชื้อ Staphylococcus aureus ในเนื้อหมุหมักด้วยแผ่นเจลแทนนินจากวัชพืชสาบเสือ สาบแรงสาบกา และแมงลักคาป่า โดยทำการศึกษาปริมาณของแทนนินที่สกัดได้จากวัชพืชที่ 3 ชนิด ศึกษาประเภทของแทนนินที่สกัดได้จากวัชพืชทั้ง 3 ชนิด ศึกษาเปรียบเทียบความเข้มข้นของแทนนินที่สกัดได้จากวัชพืชทั้ง 3 ชนิดในการเคลือบเนื้อหมูหมักเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อสแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส โดยทำการสุ่มเนื้อหมูหมักจากร้านเนื้อย่างทั้งหมด 3 ร้าน ในเขตอำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะการเคลือบสารแทนนินโดยการเคลือบสารแทนนินโดยตรงในเนื้อหมูหมักกับการเคลือบแผ่นฟิล์ม แทนนินในเนื้อหมูหมัก เพื่อศึกษาการตกค้างของสารแทนนินหลังจากการทำความสะอาด เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อแบคทีเรียสแตฟิโลค็อกคัส ออเรียสในเนื้อหมูหมักทำให้ไม่ก่อให้เกิดโรคในเนื้อหมูหมัก ยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อหมูหมักทำให้เนื้อหมูสามารถนำมาบริโภคได้อย่างปลอดภัย