การรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมด้วยการให้ความร้อนเฉพาะจุดผ่านท่อนำคลื่นไมโครเวฟ: แบบจำลองคอมพิวเตอร์เพื่อวางแผนในการรักษา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กันตา ปาทาน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วุฒิพงษ์ ปรีชาพลกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

This report presents a comprehensive study on the application of microwave ablation for breast cancer treatment, utilizing numerical simulations. The primary focus is on understanding the propagation of electromagnetic waves and the resulting temperature distribution within breast tissues.

To achieve this, advanced numerical simulation techniques based on the finite element method (FEM) are employed, which efficiently model both electromagnetic wave propagation and heat transfer within biological tissues. The simulations provide detailed insights into the interaction between microwave energy and breast tissue, highlighting the spatial and temporal temperature variations during the treatment process. The results obtained from this study are particularly significant for medical professionals, offering valuable support information that can assist in optimizing treatment planning. This, in turn, has the potential to significantly enhance the efficacy of the microwave ablation procedure for breast cancer treatment. By bridging the gap between theoretical simulations and practical applications, this research contributes to the development of more efficient and targeted cancer treatment methodologies.

Keywords: breast cancer treatment; Microwave thermal ablation (MWA); bioheat; computer simulation