การระบุความเป็นไปได้ในการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการรักษามะเร็ง: แบบจำลองคอมพิวเตอร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กันตา ปาทาน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วุฒิพงษ์ ปรีชาพลกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการนี้เป็นโครงการวิจัยเพื่อระบุความเป็นไปได้ของการนำคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามาใช้ในการรักษามะเร็ง ผ่านการพัฒนาแบบจำลองคอมพิวเตอร์