ประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียด้วยสารสกัดจากกะเพราและยี่หร่า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศรายุธ ชุมคง, จิราวรรณ หนูเซ่ง, ชนกานต์ หนูสนิท

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฬาลักษณ์ ตุลยกุล, ณริศรา อรรฆยมาศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันโรคที่พบบ่อยและเป็นปัญหาของมนุษย์คือโรคฝีหนองซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียและการที่ผิวหนังมีการอุดต้นของต่อมน้ำมันหรือต่อมเหงื่อใต้ผิวหนังและการอักเสบของรูขุมขนหรือเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วทำให้เชื้อโรคแทรกตัวเข้าไปภายในต่อมเหล่านี้จึงเกิดกระบวนการอักเสบของระบบภูมิคุ้มกันร่างกายเพื่อตนต่อเชื้อโรคเก็ดเป็นฝีที่มีการอักเสบและโตขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเชื่อส่วนใหญ่ที่เป็นสาเหตุทําให้เกิดฝีหนอง คือ เชื้อแบคทีเรีย Streptococcus pyogenes ดังนั้นทางคณะผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์นำใบกะเพราแดงใบกะเพราขาวและใบยี่หร่าซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่นมาสกัดด้วยตัวทำละลายเพื่อน้าสารสกัดหยาบที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื่อแบคทีเรียไปวิเคราะห์หาค่า inhibition zone การวิเคราะห์ค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ (Minimal inhibitory concentration, MIC) และการวิเคราะห์ค่าความเข้มข้นต่สุดที่สามารถฆ่าเชื้อ (Minimal bactericidal concentration, MBC) เพื่อนำมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของพืชสมุนไพรตัวอย่างในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus pyogenes