การประดิษฐ์ราวตากผ้าอัจฉริยะที่มีผลต่อความสะดวกสบายในการป้องกันเสื้อผ้าเปียก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วนิดา งานเกื้อกูล, ณิชาภัทร ลู่ต่าม, ปวีณนุช ลิ้มธนะกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณพล มณีพงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1).ออกแบบและสร้างอุปกรณ์เพื่อป้องกันเสื้อผ้าเปียก 2).เพื่อศึกษาวิธีการและกลไกการทำงานของราวตากผ้าอัจฉริยะ โดยใช้หลักการทำงานของเซนเซอร์ตรวจจับน้ำฝน วัดสภาพแวดล้อมภายนอก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ เสื้อผ้าจำนวน 5 ตัว โดยใช้การป้องกันเสื้อผ้าเปียกเป็นเกณฑ์ในการทดสอบประสิทธิภาพ ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 12 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ นาฬิกาจับเวลา และ เครื่องชั่งน้ำหนัก วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ยของเวลาที่ใช้ในการกางหลังคา และค่าเฉลี่ยของน้ำหนักผ้าก่อนและหลังฝนตก