จักรยานประหยัดพลังงาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นวพร แสงแป้น, เสาวลักษณ์ ฉ้วนกลิ่น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยพงศ์ หนูดำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตะโหมด

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบัน ประเทศได้ใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลื้อง เราจึงคิดค้นสิ่งประดิษฐ์นี้ขึ้นมาเพื่อประหยัดในการสูบน้ำ ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานไปในด้านหนึ่ง และลดภาวะโลกร้อน