คอนโดเพาะเลี้ยงด้วยระบบน้ำหมุนเวียนเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตปูดำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรวุฒ ขุนเหล็ม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศักดิ์เจริญ ประคำศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตะโหมด

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง คอนโดเพาะเลี้ยงด้วยระบบน้ำหมุนเวียนเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตปูดำ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อสร้างคอนโดเพาะเลี้ยงด้วยระบบน้ำหมุนเวียนเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตปูดำ 2) เพื่อเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตปูดำที่ได้จากคอนโดเพาะเลี้ยงด้วยระบบน้ำหมุนเวียนเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตปูดำกับการเลี้ยงปูดำระบบบ่อซีเมนต์ มีขั้นตอนการประดิษฐ์ดังนี้ คือ ศึกษาวิธีการเลี้ยงปูดำด้วยวิธีการต่าง ๆ แล้วทำการออกแบบคอนโดเพาะเลี้ยง ซึ่งจะมีการวางแบบโครงสร้างและสร้างแบบจำลองของเครื่อง จากนั้นจะประกอบโครงสร้างของคอนโดเพาะเลี้ยงปูดำด้วยระบบน้ำหมุนเวียนโดยทำการเชื่อมเหล็กฉากให้เข้าต่อกันติดตั้งระบบน้ำหมุนเวียนเป็นช่องทางการไหลของน้ำนำส่วนประกอบทั้งหมดมาประกอบเป็นคอนโดเพาะเลี้ยงปูดำด้วยระบบน้ำหมุนเวียน พบว่าระบบที่พัฒนาขึ้นจะมีประสิทธิภาพในการควบคุมคุณสมบัติของน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ มีการรักษาความเค็มเฉลี่ยให้อยู่ที่ 22-27 ppt และค่า pH ของน้ำอยู่ระหว่าง 6.0-8.0 และควรจัดตั้งอุปกรณ์ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกและอุณหภูมิของน้ำมีค่าระหว่าง 28-30 องศาเซลเซียส จำทำให้เหมาะสมต่อการกินอาหารของปูดำ ทำให้อัตราการรอดตายของปูที่เลี้ยงเนื่องจากระบบน้ำหมุนเวียนสามารถเติมอากาศและทำความสะอาดน้ำได้ตลอดเวลาทำให้ปูที่เลี้ยงมีอัตราการรอดตาย 100 เปอร์เซนต์ ส่วนผลต่อน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นและอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อพบว่ามีแนวโน้มในทางที่ดีและส่งผลดีต่อคุณภาพน้ำของปูที่เลี้ยง ส่วนด้านผลผลิตพบว่าปริมาณผลผลิตจะสูงขึ้นหรือต่ำลงจะขึ้นอยู่กับอัตราการรอดตายของปูเมื่อสิ้นสุดการเลี้ยง