ระบบลงทะเบียนชุมนุม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชาญวิทย์ ธนาวัฒไพศาล, วรเมธ ตันติธนวงศ์, อัครเศรษฐ คำสอน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฉัตรฑริกา มีชัย, ชุลีพร ศรีพิทักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการระบบลงทะเบียนชุมนุมของพวกเรานั้น เป็นโครงการที่จะช่วยให้นักเรียนภายในโรงเรียนสามารถเลือกกิจกรรมชุมนุมได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นและรวมไปถึงครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนนี้ด้วย โดยที่โครงการนี้จะจัดทำแอพพลิเคชั่นสำหรับการจัดการงานในกิจกรรมชุมนุมขึ้น