การทำปุ๋ยหมักจากแหนแดงบำบัดน้ำเสีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชญา สุขป้อม, อภิชญา นันทพันธ์, รักชนก อินทะสืบ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มารุต เจือตระกูล, ศิธาศินี นินใจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะศึกษาประสิทธิภาพของแหนแดงในการบำบัดน้ำเสีย โดยที่ในแหนแดงจะมีสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียวที่อาศัยอยู่ในโพรงใบในการตรึงไนโตรเจน สาหร่ายพวกนี้มีโครงสร้างเป็นเส้นสายยาว (filament) แต่จะมีบางส่วนเท่านั้นที่สามารถตรึงไนโตรเจนได้ ส่วนหรือเซลล์ที่สามารถตรึงไนโตรเจนได้นี้เรียกว่า heterocyst แหนแดง ขบวนการตรึงไนโตรเจนจากอากาศของ Anabaena จะเกิดที่เซลล์ heterocyst โดยสาหร่ายน้ำเงินแกมสีเขียวเหล่านี้จะทำหน้าที่ตรึง N2 จากบรรยากาศ โดยใช้ Enzyme Nitrogenase เปลี่ยน N2 ให้เป็น NH3 ภายใต้สภาพ reduction จากนั้น NH3 จะถูกแปรสภาพต่อไป โดยหลังจากที่เรานำแหนแดงไปบำบัดน้ำเสียเสร็จแล้ว เราจะนำแหนแดงมาทำปุ๋ยหมักต่อไป

คำสำคัญ:การบำบัดน้ำเสียโดยแหนแดง,การตรึงไนโตรเจนของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินในแหนแดง