การผลิตคราฟต์โซดาเพื่อสุขภาพ จากน้ำตาลโตนดสด โดยใช้กระบวนการหมักคีเฟอร์น้ำที่ไม่ทำให้เกิดแอลกอฮอล์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ยุสรา แสงอารี, ฟาติน หะยีหามะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นางสาวรอมละห์ มะสง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การผลิตเครื่องดื่มผสมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Craft soda) จากน้ำตาลโตนดสด เป็นวิธีหนึ่งในการเพิ่มประโยชน์ของผลผลิตท้องถิ่นที่มีจำนวนมาก และเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มให้แก่ผู้บริโภค โดยผ่านกระบวนการที่ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Water Kefer) วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้คือ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์คราฟต์โซดาจากน้ำตาลโตนดสดที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพจากสารประกอบที่มีในน้ำตาลสด เช่น กรดอะมิโน แร่ธาตุ และวิตามิน เป็นต้น ผ่านการทดลองที่ใช้น้ำตาลสดจากตาลโตนด (Borassus flabellifer) หรือ พัลไม (Palmyra palm) เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตคราฟต์โซดาและใช้กระบวนการหมักคีเฟอร์น้ำเพื่อไม่ให้เกิดแอลกอฮอล์ วิธีการที่จะใช้ในการทดลองประกอบไปด้วย 1) การเตรียมน้ำตาลสด 2) การหมักคีเฟอร์น้ำ 3) การปรับปรุงรสชาติและสีสันของคราฟต์โซดา 4) การวิเคราะห์คุณภาพของคราฟต์โซดาโดยการวิเคราะห์ค่า pH, Brix, และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในผลิตภัณฑ์ 5) การทดสอบความพอใจของผู้บริโภคโดยการใช้ Likert scale ผลที่คาดว่าจะได้จากการทดลองนี้คือ ผลิตภัณฑ์คราฟต์โซดาจากน้ำตาลสดที่ไม่มีแอลกอฮอล์มีรสชาติและสีสันที่น่าสนใจ และได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคไม่น้อยกว่า 80%

คำสำคัญ: คราฟต์โซดา (craft soda); น้ำตาลโตนดสด (toddy palm juice); ไม่มีแอลกอฮอล์ (non-alcoholic); คีเฟอร์น้ำ (water kefir)