การเตรียมวัสดุเชิงประกอบจากแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ผสมเส้นใยสับปะรดที่เชื่อมขวางด้วยกรดซิตริก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิทธิศักดิ์ เพียงตา, อภิษฎา เครือคำ, พิชญาภา กอบการนา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กิตปกรณ์ อุบลครุฑ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเตรียมวัสดุเชิงประกอบจากแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ผสมเส้นใยสับปะรดที่เชื่อมขวางด้วยกรดซิตริก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการเตรียมแผ่นฟิล์มชีวภาพและการใช้เส้นใยสับปะรดกับแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่ผ่านการเชื่อมขวางด้วยกรดซิตริก ทำการศึกษาสมบัติวัสดุเชิงประกอบ ได้แก่ สมบัติการบวมตัว การย่อยสลายในน้ำและการฝังกลบ การพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารตัวเติมด้วยเครื่อง FT-IR การพิสูจน์ลักษณะด้วยกล้องจุลทรรศน์ optical และการทดสอบประสิทธิภาพของฟิล์มในการคงความสดของมะเขือเทศ