ประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำมันจากน้ำเสียของโรงอาหาร โดยใช้กาบมะพร้าวและกาบไผ่ และการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากตัวดูดซับน้ำมัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภวัทน์ แสนเรียน, สิรวิชญ์ แก้วบวร, ศวิตา ป้องขวาพล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กิตปกรณ์ อุบลครุฑ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำมันและไขมันจากน้ำเสียของกาบมะพร้าวและกาบไผ่ และผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากตัวดูดซับน้ำมัน โดยทำการทดลอง 2 ตอน ตอนที่ 1 ศึกษาวัสดุดูดซับที่มีลักษณะเป็นผงถ่าน ตอนที่ 2 ศึกษาวัสดุดูดซับในลักษณะชิ้นเล็ก ๆ ทำการทดสอบประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำมันและไขมันจากน้ำเสียสังเคราะห์ และน้ำเสียจากโรงอาหาร โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม และผลิตแท่งเชื้อเพลิงหลังการดูดซับน้ำมันและไขมัน วิเคราะห์ข้อมูล โดยคำนวณค่าร้อยละของประสิทธิภาพการดูดซับ พร้อมเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างวัสดุดูดซับทั้ง 2 ชนิด ซึ่งต่อเนื่องจากโครงงานเดิม โดยเพิ่มตัวแปรการศึกษา จากเดิมที่ศึกษาเพียงแค่การใช้วัสดุดูดซับในลักษณะที่เป็นชิ้นเล็ก ๆ เท่านั้น จึงเพิ่มการศึกษาและเปรียบเทียบวัสดุดูดซับที่มีลักษณะเป็นผงถ่านและเป็นชิ้นเล็ก ๆ เพื่อหาตัวดูดซับในการดูดซับน้ำมันและไขมันดีที่สุดจากวัสดุดูดซับในท้องถิ่น