การศึกษาการแปลงคลื่นความถี่ด้วยวิธี Fourier Transform จากเครื่องไล่สุนัข

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปุรเชษฐ์ ศรีสนิท, ภูมินทร์ ชินแสง, เขตต์ แสงตันชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภานุวัฒน์ เกียรตินฤมล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การจัดทำโครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1. เพื่อศึกษาความถี่เสียงที่ใช้ในการไล่สุนัขด้วยการแปลง Fourier และ 2. เพื่อนำความรู้เรื่องความถี่มาสร้างเครื่องไล่สุนัข

ผลจากการศึกษาพบว่า การแปลง Fourier เพื่อศึกษาค่าความถี่ของเครื่องไล่สุนัข สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเครื่องไล่สุนัขที่สร้างขึ้นได้ และนำไปทดลองกับสุนัขกลุ่มตัวอย่าง พบว่าสามารถไล่สุนัขได้ โดยสุนัขจะมีการตอบสนองโดยเริ่มออกห่างที่ความถี่ตั้งแต่ 20,000 Hz. ขึ้นไป