การเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลโดยใช้(AI)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิชญ์พล ประภากรแก้วรัตน์, พัทธดนย์ แก้วมูลมุข, รัฐภูมิ คำมนตรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริพักษ์ พานิช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการนี้มีจุดประสงค์ในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์(AI) เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากความประมาทของการขับขี่ ด้วยการเตือนให้จำกัดความเร็วรถยนต์และการหลับใน โดยการพัฒนาจากโปรแกรมMicrobit,Java Script และ นำมารวมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยการจำกัดความเร็วนั้นจะใช้AIเป็นตัวกำหนดความเร็วว่าควรขับด้วยความเร็วเท่าไหร่ โดยวิเคราะห์จาก กฎหมายความเร็วในช่วงการขับนั้นๆ การตีไฟเลี้ยว และค่าของ ความเร็วต้น ความเร็วปลาย เวลา ความเร่ง

การลดอุบัติเหตุจากการหลับใน จะใช้AIตรวจจับความถี่ของการกระพริบตา ซึ่งจะนำค่าของความถี่และคาบมาวิเคราะห์ว่าควรเตือนหรือแสดงไอคอนหรือไม่ โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่บริเวณพวงมาลัยและภายในระบบของรถยนต์