สารพฤกษเคมีจากเมล็ดหยีที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์คอลลาจีเนสสำหรับการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์บำรุงผิว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นภัสวรรณ นิษร, อัซรอน อารมย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิชัย บัวชูก้าน, วไลรัตน์ บัวชูก้าน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื้อที่หุ้มเมล็ดของลูกหยี (Dialium sp.) ถูกนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มีมูลค่าสูงและเป็นของฝากที่มีชื่อเสียงของจังหวัดปัตตานี แต่เมล็ดหยีกลายเป็นเศษเหลือทางชีวภาพที่ยังไม่ได้รับความสนใจ เอนไซม์คอลลาจีเนสเป็นเมทัลโลโปรทีเนสที่มีอิออนของสังกะสีเป็นโคแฟกเตอร์ โครงงานนี้มีสมมติฐานคือการรบกวนโคแฟกเตอร์ด้วยสารพฤกษเคมีที่มีสมบัติเป็นตัวรีดิวซ์จากเมล็ดหยีอาจทำให้เอนไซม์นี้ถูกลดทอนหรือสูญเสียความสามารถการสลายคอลลาเจนได้ และมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบชนิดตัวทำละลายที่เหมาะสมสำหรับสกัดสารฟีนอลิกที่มีสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและเป็นตัวรีดิวซ์ที่ดีจากเมล็ดหยีและทดสอบสมบัติการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์คอลลาจีเนส โดยจะสกัดสารฟีนอลิกจากเมล็ดหยีบดละเอียดที่เก็บตัวอย่างจากพื้นที่อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ด้วยตัวทำละลายประเภทมีขั้วและไม่มีขั้ว จะนำสารสกัดที่ได้ไปหาปริมาณฟีนอลิกรวมด้วย Folin-Ciocalteu regent ทดสอบความสามารถในการเป็นตัวรีดิวซ์ด้วยวิธี ferric reducing antioxidant power (FRAP) assay และทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์คอลลาจีเนสเทียบกับกรดแกลลิก โดยคาดว่าจะสามารถใช้สารสกัดจากเมล็ดหยีในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์คอลลาจีเนสและสามารถประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์บำรุงผิวได้ ผลการศึกษาจากโครงงานนี้จะเป็นพื้นฐานในการยกระดับใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าจากเมล็ดหยีซึ่งเป็นทรัพยากรฐานชีวภาพท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน