การทดลองสร้างตัวแบบปัญญาประดิษฐ์ในการจำแนกจิตรกรรมฝาผนังและนำเสนอเนื้อหาดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดอ่างทอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เพชรลดา วงษ์เจริญ, เศรษฐพร วงศ์สวัสดิ์, พิมพ์ชนก รองรัตน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นุกูล สถาพร, สมโชค เรืองอิทธินันท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีอ่างทอง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการทดลองสร้างตัวแบบปัญญาประดิษฐ์ในการจำแนกจิตรกรรมฝาผนังและนำเสนอเนื้อหาดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดอ่างทอง มีเป้าหมายเพื่อจะทำการรวบรวมและดิจิไทซ์ วิเคราะห์ และจัดกลุ่มภาพวาดจิตกรรมฝาผนัง เพื่อสร้างตัวแบบของการเรียนรู้ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีความแม่นยำ พร้อมกับพัฒนาเครื่องมือสารสนเทศ เพื่อช่วยในการเรียนรู้ ให้แก่ผู้คนที่สนใจในงานจิตรกรรม และ ประวัติเกี่ยวกับวัดในจังหวัดอ่างทอง นอกจากนี้ยังนำเอาโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine learning) ประเภท Supervised Learning มาใช้วิเคราะห์ภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนัง สามารถทำการจําแนกภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนังของแต่ละวัดได้

โดยมีกระบวนการทำงานประกอบด้วยดังนี้ 1) รวบรวมข้อมูลโดยการถ่ายภาพจิตรกรรมฝาผนังของวัดสำคัญๆ 10 วัดภายในจังหวัดอ่างทอง ได้แก่ วัดหลวงสุนทราราม วัดเขียน วัดสุวรรณเสวริยาราม วัดไชโย วรวิหาร วัดวิเศษชัยชาญ วัดปราสาท วัดชัย มงคล วัดตาลเจ็ดช่อ วัดท่าสุทธาวาส และ วัดขุนอินทรประมูล 2) ปรับคุณภาพของภาพถ่าย เพื่อให้สามารถนำไปใช่ในการฝึกการเรียนรู้ของเครื่อง เช่น การปรับขนาดของภาพ การหมุนภาพ และ การเปลี่ยนจากภาพสีเป็นเฉดเทา เป็นต้น 3) การกำหนดแท็กของภาพถ่าย เพื่อเป็นจุดสำคัญในการเรียนรู้ของเครื่อง พร้อมกับเรียบเรียงข้อมูลของแต่ละวัด 4) กำหนดตัวแบบจากการฝึกฝนปัญญาประดิษฐ์ด้วยข้อมูลโดย Yolo5 ขึ้นไป 5) ทำการประเมินปรับตัวแบบและ ออกแบบ User Interface 6) สร้าง API เพื่อให้บริการสตรวจสอบภาพวาด 7) เขียนแอพลิเคชันโปรแกรมสำหรับใช้งานโดยใช้ Flutter และ Dart 8) ทดสอบการใช้งานแอปพลิเคชันขึ้นมา เนื่องจากในขั้นตอนการแสดงผลข้อมูลวัดและศิลปหัตถกรรมที่สำคัญ ทำให้ผู้คนที่มีความสนใจและอยากศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้เข้ามาศึกษา ส่งผลให้วัดเป็นที่รู้จักในผู้คนหมู่มาก ทั้งยังส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์จิตกรรมท้องถิ่นสืบต่อไป