อุปกรณ์แจ้งเตือนไฟรั่วในน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทร เจริญรัตน์, เบญจวรรณ ชมภูโคตร, ณภัทร แพงวงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทร์เพ็ง อังฉกรรจ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อสร้างอุปกรณ์แจ้งเตือนไฟรั่วในน้ำ 2)เพื่อหาค่าปริมาณกระแสไฟฟ้ารั่วไหลต่ำที่สุดที่อุปกรณ์แจ้งเตือนไฟรั่วสามารถวัดได้ และ 3)เพื่อหาระยะทางไกลที่สุดจากกระแสไฟฟ้ารั่วที่อุปกรณ์แจ้งเตือนไฟรั่วสามารถวัดได้ โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงการทดลองวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน