ปรับสภาพดินด้วยเห็ด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปณพล ขำนิพัทธ์, ภูมิ ประยูรเกียรติ, ประกฎษฏิพล สมมูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขวัญฤดี ฐิตาปุรเชษฐ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในหลายภาคพื้นที่ของประเทศไทย ประชาชนมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีสถิติพื้นที่การทำการเกษตรมากถึง 52 ล้านไร่ แต่หลายพื้นที่พบว่ามีการปลูกพืชชนิดเดิมซ้ำติดต่อกันเป็นเวลานาน จนทำให้ดินขาดสารอาหาร แต่สำหรับพื้นที่ที่มีการปลูกพืชหมุนเวียนกลับไม่ค่อยพบปัญหาดินขาดสารอาหาร ในขณะเดียวกัน ส่วนของจุลินทรีย์ที่พบได้ทั่วไปตามธรรมชาติ เช่น รา (Fungi) เป็นกลุ่มซึ่งทำหน้าที่ย่อยสลายอินทรียสารให้มีขนาดเล็กลงกลายเป็นธาตุอาหารกลับคืนสู่สิ่งแวดล้อม จึงมีชื่อเรียกว่า ผู้ย่อยสลาย (Decomposers) ราชนิดต่างๆ จะปล่อยน้ำย่อยออกมาจากเซลล์เพื่อสลายเซลลูโลสหรือเนื้อเยื่ออินทรียสารอื่น ๆ ทำให้ได้พลังงานและธาตุอาหารออกมาใช้ในกลุ่มของผู้ย่อยสลายเองส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งกลับคืนสู่สภาพแวดล้อมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป คณะผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดว่า หากเปลี่ยนจากพืชเป็นเห็ดจะเกิดผลอย่างไร จะสามารถปรับสภาพดินได้ดีขึ้นหรือไม่ และเห็ดแต่ละชนิดมีความสามารถในการปรับสภาพดินได้ดีมากน้อยต่างกันหรือไม่ อย่างไร เนื่องจากบทบาทของเห็ดในระบบนิเวศคือผู้ย่อยสลาย ซึ่งมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงอินทรียสารให้เป็นอนินทรียสาร จัดได้ว่าเป็นการเพิ่มแร่ธาตุในดินอีกด้วย