การหาค่าที่เหมาะสมที่ทำให้ตัวแทนอยู่รอดในสภาวะแบบสุ่มด้วยวิธีจากการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัมปนาท ยิ่งเสรี, สิรภัทร ปันมูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จักริน ชวชาติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาการหาค่าที่ดีที่สุดทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Optimization) นั้นเป็นปัญหาที่พบทั่วไปในทุกสาขา ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ออกแบบอัลกอริทึมในการแก้ไขปัญหาการหาค่าที่ดีที่สุดทางคณิตศาสตร์ในสภาพแวดล้อมที่มีปัจจัยสุ่ม โดยใช้แนวคิดจากการคัดเลือกโดยธรรมชาติ และผู้วิจัยได้ออกแบบแบบจำลองของสภาพแวดล้อมตลาดเพื่อใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพของอัลกอริทึม ในการทดสอบประสิทธิภาพของอัลกอริทึม ผู้วิจัยได้ทดลองทั้งในปัญหาที่ไม่มีปัจจัยสุ่ม และในปัญหาที่มีปัจจัยสุ่ม ผลการทดลองพบว่าอัลกอริทึมที่ออกแบบนั้นโดยเฉลี่ยแล้วใช้เวลาในการทำงานเป็น 11.27% ของเวลาในการทำงานแบบ Brute Force อีกทั้งอัลกอริทึมนี้สามารถพบคำตอบที่เป็น Global Maxima ได้ นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ทดลองเปรียบเทียบกับอัลกอริทึมควบคู่กับวิธี Differential Evolution และ Dual Annealing ผลการทดลองพบว่าอัลกอริทึมที่ออกแบบนั้นสามารถทำงานได้เร็วที่สุด ทำให้สามารถคาดหวังถึงประสิทธิภาพในการทำงานของอัลกอริทึมได้ ในส่วนของการทดลองในสภาพแวดล้อมที่มีปัจจัยสุ่ม ผู้วิจัยได้กำหนดให้ค่าคาดหมายคือวัตถุประสงค์ในการปรับพารามิเตอร์ ซึ่งผลคำตอบที่ได้นั้นสามารถทำให้ในตลาดจำลองในแต่ละสถานการณ์นั้นได้ให้กำไรที่สูงในทุกสถานการณ์ จากผลการทดลองทั้งหมดอัลกอริทึมที่ได้จากโครงงานนี้จะสามารถนำไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาในการหาค่าที่ดีที่สุดได้ และแบบจำลองสภาพแวดล้อมของตลาดนั้นสามารถนำไปต่อยอดเพื่อใช้ในการตัดสินใจทางเลือกทางธุรกิจได้ โดยจะส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถทำกำไรได้สูงสุด และสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยที่มีทุนและทางเลือกทางธุรกิจที่จำกัดให้สามารถเลือกตัวเลือกทางธุรกิจที่ดีที่สุดได้