การหาวิธีการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดของพารามีเตอร์สำหรับตัวแทนที่ทำให้สามารถอยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมที่มีปัจจัยสุ่ม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัมปนาท ยิ่งเสรี, สิรภัทร ปันมูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จักริน ชวชาติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด (Mathematical Optimization) เป็นการหาตัวเลือกที่ดีที่สุดตามเงื่อนไขทางคณิตศาสตร์ที่กำหนด โดยเลือกหาค่าให้กับตัวแปรของฟังก์ชันวัตถุประสงค์ที่จะทำให้ฟังก์ชันนั้นมีค่าที่เหมาะสมที่สุด ทางผู้วิจัยต้องการที่จะหาวิธีการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับปัญหาที่ต้องการที่จะหาพารามีเตอร์ที่ดีที่สุดที่จะสามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีปัจจัยสุ่ม ในการทดลองเพื่อที่จะหาวิธีการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับปัญหาดังกล่าวนั้นผู้วิจัยได้รับแรงบันดาลใจจากการคัดเลือกโดยธรรมชาติ (Natural Selection) โดยที่จะทดลองหาวิธีหาค่าที่เหมาะสมที่สุดจากการสร้างแบบจำลอง (Simulation) ของสภาพแวดล้อมที่มีตัวแทน (Agent) ที่มีพารามิเตอร์อย่างเช่น ความเร็ว อัตราการใช้พลังงาน แล้วนำตัวแทนนั้นไปพบกับสภาพแวดล้อมที่จะมีปัจจัยสุ่มต่าง ๆ เช่น อัตราการเกิดของอาหาร คู่แข่ง เหตุการณ์ทางธรรมชาติ โดยมีเป้าหมายคือเพื่อหาพารามิเตอร์ที่สามารถทำให้ตัวแทนอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่จะมีปัจจัยสุ่มที่ดีที่สุด วิธีการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดที่ผู้วิจัยจะทำการวิจัยนั้นมีเป้าหมายที่จะทำให้สามารถนำมาแก้ปัญหาต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น การแบ่งเงินทุนสำหรับการลงทุนเพื่อให้บริษัทได้รับกำไรสูงสุด การเลือกจำนวนการผลิตและการตั้งราคาของสินค้าเพื่อที่จะทำให้บริษัทอยู่ในตลาดได้ เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้นั้น ล้วนเป็นปัญหาที่จะต้องพบกับความไม่แน่นอนอย่างเช่น กระแสของตลาด การบริหารจัดการของบริษัทคู่แข่ง ข้อผิดพลาดทางการผลิต และ พารามีเตอร์ของปัญหามีความสัมพันธ์กัน เช่น จำนวนการผลิตกับต้นทุนที่ต้องใช้ส่งผลกับจำนวนการผลิตของสินค้าอื่น เป็นต้น ทั้งนี้สามารถนำเอาแนวคิดนี้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจได้