การศึกษาลักษณะต่างๆของต้นบอนดำสตูล จังหวัดสตูล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นัฐญดา หลงจิ, นีรนุช กาสา, นูรฮานา หลังเกต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ซูไรดา ล่านุ้ย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมประเภทสำรวจ มีวัตถุประสงค์ที่คิดค้นโครงงานนี้ขึ้นมา เนื่องจากต้นบอนดำสตูล เป็นพืชที่น่าสนใจ และกำลังเป็นที่นิยมในตอนนี้ และยังเป็นพืชที่ค้นพบในจังหวัดสตูล คณะเราจึงคิดค้นโครงงานนี้ขึ้นมา เพื่อศึกษาลักษณะต่างๆ การขยายพันธุ์ แหล่งที่พบ และอีกหลากหลายวัตถุประสงค์ ให้ผู้คนได้ศึกษาและใช้เป็นองค์ความรู้ในการเลี้ยงพืชชนิดนี้

ผลการศึกษาปรากฏว่า ต้นบอนดำสตูลมีการขยายพันธุ์โดยไข่บอนและลูกบอน ลักษณะของใบ ใบรูปไข่แกมหัวใจ ปลายใบแหลมและปลายใบมักห้อยย้อยลง โคนใบเว้าลึก มีก้านใบยาวและก้านใบติดกับแผ่นใบทางด้านล่าง โคนก้านใบแผ่กว้างหุ้มประกบกัน แหล่งที่พบส่วนมากจะพบบริเวณบนภูเขา ใกล้ก้อนหินหรือระหว่างช่องหิน สภาพดินเป็นดินที่แห้งชื้น พืชชนิดนี้เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ความแตกต่างของบอนดำสตูลกับบอนประเภทอื่นๆ แตกต่างกันตรงที่บอนดำสตูล หลังใบจะเป็นสีม่วง หน้าใบจะเป็นสีเขียว ส่วนที่เด่นสุดของบอนดำคือ กระดูกใบ กระดูกใบจะมีสีชมพูและสีขาว และแต่ละต้นของบอนดำจะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกัน สังเกตได้จาก หูใบ ลายเส้น ลายกระดูก เป็นต้น